Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1.

Právo na odstúpenie od zmluvy


Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou
dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy
jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese T.M.D, s.r.o. IČO: 52445399
so sídlom Riadok 1087/41A, Drahovce 92241 info@pracujezamna.eu. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od
zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred
tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.


2.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy


Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu
cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh
doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená
až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru
späť, podľa toho, čo nastane skôr. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe,
pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie
od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady
na vrátenie tovaru znášate Vy.
Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je
potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám
cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.